02/2015: CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 – Kaupunki näyttämönä

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015
Kaupunki näyttämönä, Tampereen yliopisto 11.–12.5.2015

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on ”Kaupunki näyttämönä”, jota lähestytään muun muassa arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan representaation, osallistavan aktivismin, kulttuuriympäristön ja kaupunkitapahtumien näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff University), arkkitehtuuriteoreetikko Christopher Dell (Universität der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University).

Kutsumme tutkijoita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin. Erittäin tervetulleita ovat myös esitelmät, joissa esitellään kaupunkien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävää tutkimusta. Temaattisia työryhmiä on tänä vuonna tarjolla ennätyksellinen määrä. Joukossa on myös englanninkielisiä ja kaksikielisiä työryhmiä. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan työryhmien vetäjille 13.3.2015 mennessä (lisätietoa työryhmistä http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/).

Työryhmien teemoja ovat:
1. Representations of power and resistance in the cities of the Global South
2. Cities as stages for mega-events
3. Kulttuuriympäristötyö- ja tieto kaupunkisuunnittelussa
4. Lavastettu kaupunkitodellisuus
5. Kaupunkihistoriasta tuotteeksi – kaupunginmuseot, kävelyt, sosiaalinen media ja teemavuodet historiantutkimuksen välittäjänä Suomessa
6. Onpa kadulla mittaa! Aistit auki kaupunkitilassa
7. Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat / Legitimate City: Practicies, policies and politicisation of justified urban action
8. Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä / Cities and urban regions – behind the scenes of power
9. Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat /Planning rhetoric and the politics of knowing
10. Osallistumisen poliittisuus ja poliittisuuden tilallisuus / Politics of participation and spatialities of politics
11. Kaupunkiarjen dramatiikka ja teatterillisuus
12. Luova ja tunteva kaupunki
13. Asumisen ja työn näyttämöt urbaanissa arjessa / The performance of life and work on the stage of everyday urban life
14. Kun täydennysrakentaminen saapuu kaupunkiin
15. Kaupunkimaan käyttöintressit yksityisen ja julkisen rajapintailmiöinä
16. Skenet, kaupunkielämien tilalliset tiivistymät

Päivien alustava ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/

Järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS), Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) ja Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa.

City as a Stage, University of Tampere 11.–12.5.2015

The Call for Papers for the 2015 Finnish Urban Studies Days is now open until March 13, 2015. Few sessions will be held in English. The preliminary programme of the Urban Studies Days can be found at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/, and the session descriptions and the contact information of session chairs at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/. If you have any inquiries, please do not hesitate to contact the session chairs. We look forward to receiving your submissions!

11/2014: Kaupunkitutkimuksen päivät 2015: työryhmäkutsu

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015: työryhmäkutsu (19.12.2014 mennessä)

Seuraavat Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Tampereen yliopistossa 11.–12.5.2015. Järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) kanssa. Päivillä lähestytään kaupunkeja näyttämö-metaforan kautta. Mitä tapahtuu kaupunkinäyttämöllä, entä kulissien takana? Kuinka kaupungin elämää ja tapahtumia on käsikirjoitettu ja mikä osa jää improvisaatiolle? Minkälaista on kaupungeissa käyty dialogi?

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkeja näyttämöinä monipuolisesti arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan representaation ja osallistavan aktivismin, performanssin, suurten ja pienten tapahtumien, arkkitehtuurin ja rakentamisen, teknologian, kaupunkipolitiikan, median, monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen, sekä muista soveltuvista näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff University) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University). Kolmas kutsuvieraspuhuja varmistuu pian. Päivillä jaetaan Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto ja kuullaan palkittuun kirjoitukseen perustuva luento. Ohjelmaan sisältyy myös kaupunkitilan luovaa haltuun ottamista ja uudelleen määrittelemistä käsittelevä Versus-tempaus (ks. ays.fi/versus/).

Päivillä työskennellään monitieteisissä työryhmissä, joihin ovat tervetulleita sekä tutkijat että kuntien päättäjät, virkamiehet, ammattilaiset ja kaupunkiaktiivit. Työryhmät muodostetaan perinteiseen tapaan tiedeyhteisön aloitteiden pohjalta. Erityisesti toivotamme tervetulleiksi ehdotukset, jotka mahdollistavat kaupunkien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävän tutkimuksen esittelemisen. Pyydämme työryhmäesityksiä perjantaihin 19.12.2014 mennessä. Esityksestä (150–300 sanaa) tulee käydä ilmi työryhmän teema, potentiaalinen kohderyhmä ja mielellään mahdolliset puheenjohtajat. Esitykset lähetetään sähköpostin liitetiedostona päivien tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle Tanja Vahtikarille (tanja.vahtikari(at)uta.fi). Mahdollisia teemoja ovat (mutta ei ulosrajaavasti):

-Kaupungit ja kaupunkiseudut poliittisen, taloudellisen ja maankäyttöön liittyvän vallan näyttämöinä
-Kaupungit aktivismin ja protestin näyttämöinä
-Kaupunkisuunnittelun näyttämöt ja näyttämön takaiset tilat; kaavat ja varjokaavat
-Kaupungit dialogisina ympäristöinä -Improvisaatio urbaanina käytäntönä
-Kaupungit ja kaupunginmuseot yhteisöllisen ja yksilöllisen muistin ja unohtamisen paikkoina
-Medioituneet ja teknologisoituneet kaupungit näyttämöinä
-Toistuvat ja ainutkertaiset kaupunkitapahtumat, spektaakkelit, juhlat, rituaalit
-Arjen ja työn performanssit kaupunkitilassa
-Kaupunkiturismi
-Performanssi kaupunkitutkimuksen teoreettisena lähtökohtana

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet!

Järjestäjien puolesta,

Tanja Vahtikari
Suomen kaupunkitutkimuksen seura

04/2014: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään kahdennentoista kerran Helsingissä Tieteiden Talolla 5.–6.5.2014. Päivien järjestelyistä vastaa Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) yhteistyössä Suomen kaupunkitutkimuksen seuran (SKTS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) kanssa. Päivien teemana on tällä kertaa kehollisuus, jota lähestytään monipuolisesti arkielämän käytäntöjen ja kokemusten, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen, kaupunkiosallistumisen ja -politiikan, historian ja yhteiskunnallisen muutoksen, identiteetin, kaupunkikuvan ja urbaanin maiseman, sukupuolen ja seksuaalisuuden, etnisyyden ja monikulttuurisuuden, ja muista soveltuvista näkökulmista monitieteisissä työryhmissä. Päivien kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ihmismaantieteen professori Steve Pile (Open University) sekä kulttuurintutkija Tim Edensor (Manchester Metropolitan University). Heidän lisäkseen tapahtumassa luennoivat runoilija Kristiina Wallin ja Vuoden Kaupunkikirjoitus -palkittu (julkistetaan päivillä). Yhteiskunnallisen tervehdyksen päiville tuo europarlamentaarikko ja Viherympäristöliiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Kaupungit ovat maantieteellisiä alueita, historiallisia rakenteita, hallinnollisia yksiköitä sekä tietynlaisten elämäntapojen ja toimintojen konteksteja. Ennen muuta ne ovat elettyjä paikkoja; vasta ihmiset tekevät materiaalisesta keskittymästä kaupungin. Kaupungin tekijöinä ihmiset toimivat erilaisissa rooleissa: työntekijöinä, kuluttajina, suunnittelijoina, kansalaisosallistujina, julkisen tilan käyttäjinä, asukkaina, koululaisina, arkkitehteinä, koiranomistajina, kunnanvaltuutettuina, yrittäjinä, anarkisteina, autoilijoina, turisteina, ja niin edelleen. Kaikille näille rooleille, kuten kaupunkielämälle yleensä, on ominaista kehollisen ilmaisun, liikkeen ja kohtaamisten kautta tapahtuva toiminta.

Vuoden 2014 Kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan kaupunkien kehollisuuden eri ulottuvuuksia ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kuinka kehollisuus muovaa kaupunkitilaa ja kaupunki kehollisuutta? Miten kehollisuuden kokemukset kaupungissa/kaupungista ovat muuttuneet tultaessa esimodernista moderniin ja myöhäismoderniin aikaan? Miten eri ihmisryhmien välinen yhdenvertaisuus ja erilaisuus ilmenevät kehollisessa kaupungissa? Millaisille kehoille kaupunkia suunnitellaan ja rakennetaan? Millaisia kehollisia ilmaisutapoja yksilöt käyttävät kommunikoidessaan omia näkemyksiään ja asenteitaan (puoli)julkisessa tilassa? Keiden kehollinen panos tarvitaan kaupungin uusiutumiseen ja muuttumiseen? Miten ei-inhimillinen kehollisuus vaikuttaa urbaanin elämän muutokseen? Millaista kehollisuutta erilaiset kaupunkitilat kutsuvat esiin, tuomitsevat, sallivat ja haastavat?

Päivien ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

03/2014: CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Esitelmäkutsu/CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään kahdennentoista kerran Helsingissä Tieteiden Talolla 5.-6.5.2014. Päivien teemana on tällä kertaa kehollisuus, jota lähestytään ohjelmassa monipuolisesti arkielämän käytäntöjen ja kokemusten, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen, kaupunkiosallistumisen ja -politiikan, historian ja yhteiskunnallisen muutoksen, identiteetin, kaupunkikuvan ja urbaanin maiseman, sukupuolen ja seksuaalisuuden, etnisyyden ja monikulttuurisuuden, ja muista soveltuvista näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ihmismaantieteen professori Steve Pile (Open University) sekä kulttuurintutkija Tim Edensor (Manchester Metropolitan University). Heidän lisäkseen päivillä luennoivat runoilija Kristiina Wallin ja Vuoden Kaupunkikirjoitus -palkinnon saaja (julkistetaan päivillä). Alustavaan ohjelmaan voi tutustua osoitteessa kaupunkitutkimuksenpaivat.net.

Tutkijat ovat tervetulleita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin, joihin toivomme myös käytännön ja tutkimuksen sekä tieteen ja taiteen rajapintaa tunnustelevia esityksiä. Päivillä kokoontuu kymmeneen temaattista työryhmää, joiden lisäksi tarjolla on mahdollisuus posterinäyttelyyn osallistumiseen. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan työryhmien puheenjohtajille 21.3.2014 mennessä (tarkemmat ohjeet: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/). Työryhmien teemoja ovat:

1. Vuorovaikutus, kehot ja kaupunkirytmit
2. Kaupunki kehona – ihmiskehon ja rakennetun ympäristön suhde kaupunkisuunnittelussa
3. Epäkonventionaalista liikettä tilassa: Kaupunkitilan antagonistiset haltuunotot
4. Arkinen vastarinta: keho, tila ja poliittinen toimijuus
5. Digitalisoituvan kaupungin rihmastomainen kehollisuus
6. Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa
7. Kehollisuus ja luontosuhde kaupunkiympäristössä
8. Queer Bodies in Queer Cities
9. Kehollinen kaupunki taiteen ja tieteen dialogina
10. Kaupunkitutkimuksen graduryhmä

Päivien järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS). Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet!

Tieteellisen toimikunnan puolesta, Kirsi Pauliina Kallio (AYS pj.)

Yhteydenotot: kaupunkitutkimuksenpaivat@gmail.com

04/2013: Kaupunkitutkimuksen päivät 2013: Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen

Vuosittain järjestettävät Kaupunkitutkimuksen päivät kokoavat eri alojen tutkijat, opiskelijat ja ammattilaiset keskustelemaan kaupunkikehityksen ajankohtaista ilmiöistä. Järjestäjinä toimivat Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) sekä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS). Vuonna 2013 vetovastuussa toimi YSS ry. Kymmenennet Kaupunkitutkimuksen päivät järjestettiin 25. – 26.4.2013 Turussa.

Vuoden 2013 kaupunkitutkimuspäivien teema oli Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen. Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien avulla. Kaupunkipolitiikassa luotetaan suorien investointien lisäksi yhä enemmän symbolisiin merkityksiin, brändeihin ja visioihin kansainvälisen kaupunkikilpailun välineinä. Arvostuksiin perustuva symbolitalous vaikuttaa reaalitalouteen rakennetun ympäristön investointeina. Alueiden arvottamisen ketju on kaupunkien taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehittämisen ydintä. Alueiden arvostukset muuttuvat ajassa: jotkut alueet taantuvat, jotkut löydetään ja arvotetaan uudelleen uusien käyttäjien tai kehittämissuunnitelmien ansiosta. Viimeisen 50 vuoden aikana esimerkiksi monet teollisuusalueet ovat muuttuneet viihtyisiksi asuinalueiksi ja oleskelun paikoiksi, työväen korttelit keskiluokan kansoittamiksi ja lentokenttien ympäristöt meluongelmista vetovoimaisiksi toimistokeskittymiksi.

The 10th multidisciplinary Urban Studies Days focused on influence of appreciations on urban development. The conference was arranged at the Turku University on the 25th-26th April 2013.

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net

Järjestävien seurojen www-sivut

Yhdyskuntasuunnittelun seura www.yss.fi

Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) www.kaupunkitutkimuksenseura.fi

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) www.ays.fi

Tietoa edellisten vuosien päivistä: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/