04/2014: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään kahdennentoista kerran Helsingissä Tieteiden Talolla 5.–6.5.2014. Päivien järjestelyistä vastaa Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) yhteistyössä Suomen kaupunkitutkimuksen seuran (SKTS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) kanssa. Päivien teemana on tällä kertaa kehollisuus, jota lähestytään monipuolisesti arkielämän käytäntöjen ja kokemusten, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen, kaupunkiosallistumisen ja -politiikan, historian ja yhteiskunnallisen muutoksen, identiteetin, kaupunkikuvan ja urbaanin maiseman, sukupuolen ja seksuaalisuuden, etnisyyden ja monikulttuurisuuden, ja muista soveltuvista näkökulmista monitieteisissä työryhmissä. Päivien kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ihmismaantieteen professori Steve Pile (Open University) sekä kulttuurintutkija Tim Edensor (Manchester Metropolitan University). Heidän lisäkseen tapahtumassa luennoivat runoilija Kristiina Wallin ja Vuoden Kaupunkikirjoitus -palkittu (julkistetaan päivillä). Yhteiskunnallisen tervehdyksen päiville tuo europarlamentaarikko ja Viherympäristöliiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Kaupungit ovat maantieteellisiä alueita, historiallisia rakenteita, hallinnollisia yksiköitä sekä tietynlaisten elämäntapojen ja toimintojen konteksteja. Ennen muuta ne ovat elettyjä paikkoja; vasta ihmiset tekevät materiaalisesta keskittymästä kaupungin. Kaupungin tekijöinä ihmiset toimivat erilaisissa rooleissa: työntekijöinä, kuluttajina, suunnittelijoina, kansalaisosallistujina, julkisen tilan käyttäjinä, asukkaina, koululaisina, arkkitehteinä, koiranomistajina, kunnanvaltuutettuina, yrittäjinä, anarkisteina, autoilijoina, turisteina, ja niin edelleen. Kaikille näille rooleille, kuten kaupunkielämälle yleensä, on ominaista kehollisen ilmaisun, liikkeen ja kohtaamisten kautta tapahtuva toiminta.

Vuoden 2014 Kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan kaupunkien kehollisuuden eri ulottuvuuksia ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kuinka kehollisuus muovaa kaupunkitilaa ja kaupunki kehollisuutta? Miten kehollisuuden kokemukset kaupungissa/kaupungista ovat muuttuneet tultaessa esimodernista moderniin ja myöhäismoderniin aikaan? Miten eri ihmisryhmien välinen yhdenvertaisuus ja erilaisuus ilmenevät kehollisessa kaupungissa? Millaisille kehoille kaupunkia suunnitellaan ja rakennetaan? Millaisia kehollisia ilmaisutapoja yksilöt käyttävät kommunikoidessaan omia näkemyksiään ja asenteitaan (puoli)julkisessa tilassa? Keiden kehollinen panos tarvitaan kaupungin uusiutumiseen ja muuttumiseen? Miten ei-inhimillinen kehollisuus vaikuttaa urbaanin elämän muutokseen? Millaista kehollisuutta erilaiset kaupunkitilat kutsuvat esiin, tuomitsevat, sallivat ja haastavat?

Päivien ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

03/2014: CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Esitelmäkutsu/CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään kahdennentoista kerran Helsingissä Tieteiden Talolla 5.-6.5.2014. Päivien teemana on tällä kertaa kehollisuus, jota lähestytään ohjelmassa monipuolisesti arkielämän käytäntöjen ja kokemusten, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen, kaupunkiosallistumisen ja -politiikan, historian ja yhteiskunnallisen muutoksen, identiteetin, kaupunkikuvan ja urbaanin maiseman, sukupuolen ja seksuaalisuuden, etnisyyden ja monikulttuurisuuden, ja muista soveltuvista näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ihmismaantieteen professori Steve Pile (Open University) sekä kulttuurintutkija Tim Edensor (Manchester Metropolitan University). Heidän lisäkseen päivillä luennoivat runoilija Kristiina Wallin ja Vuoden Kaupunkikirjoitus -palkinnon saaja (julkistetaan päivillä). Alustavaan ohjelmaan voi tutustua osoitteessa kaupunkitutkimuksenpaivat.net.

Tutkijat ovat tervetulleita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin, joihin toivomme myös käytännön ja tutkimuksen sekä tieteen ja taiteen rajapintaa tunnustelevia esityksiä. Päivillä kokoontuu kymmeneen temaattista työryhmää, joiden lisäksi tarjolla on mahdollisuus posterinäyttelyyn osallistumiseen. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan työryhmien puheenjohtajille 21.3.2014 mennessä (tarkemmat ohjeet: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/). Työryhmien teemoja ovat:

1. Vuorovaikutus, kehot ja kaupunkirytmit
2. Kaupunki kehona – ihmiskehon ja rakennetun ympäristön suhde kaupunkisuunnittelussa
3. Epäkonventionaalista liikettä tilassa: Kaupunkitilan antagonistiset haltuunotot
4. Arkinen vastarinta: keho, tila ja poliittinen toimijuus
5. Digitalisoituvan kaupungin rihmastomainen kehollisuus
6. Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa
7. Kehollisuus ja luontosuhde kaupunkiympäristössä
8. Queer Bodies in Queer Cities
9. Kehollinen kaupunki taiteen ja tieteen dialogina
10. Kaupunkitutkimuksen graduryhmä

Päivien järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS). Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet!

Tieteellisen toimikunnan puolesta, Kirsi Pauliina Kallio (AYS pj.)

Yhteydenotot: kaupunkitutkimuksenpaivat@gmail.com

04/2013: Kaupunkitutkimuksen päivät 2013: Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen

Vuosittain järjestettävät Kaupunkitutkimuksen päivät kokoavat eri alojen tutkijat, opiskelijat ja ammattilaiset keskustelemaan kaupunkikehityksen ajankohtaista ilmiöistä. Järjestäjinä toimivat Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) sekä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS). Vuonna 2013 vetovastuussa toimi YSS ry. Kymmenennet Kaupunkitutkimuksen päivät järjestettiin 25. – 26.4.2013 Turussa.

Vuoden 2013 kaupunkitutkimuspäivien teema oli Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen. Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien avulla. Kaupunkipolitiikassa luotetaan suorien investointien lisäksi yhä enemmän symbolisiin merkityksiin, brändeihin ja visioihin kansainvälisen kaupunkikilpailun välineinä. Arvostuksiin perustuva symbolitalous vaikuttaa reaalitalouteen rakennetun ympäristön investointeina. Alueiden arvottamisen ketju on kaupunkien taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehittämisen ydintä. Alueiden arvostukset muuttuvat ajassa: jotkut alueet taantuvat, jotkut löydetään ja arvotetaan uudelleen uusien käyttäjien tai kehittämissuunnitelmien ansiosta. Viimeisen 50 vuoden aikana esimerkiksi monet teollisuusalueet ovat muuttuneet viihtyisiksi asuinalueiksi ja oleskelun paikoiksi, työväen korttelit keskiluokan kansoittamiksi ja lentokenttien ympäristöt meluongelmista vetovoimaisiksi toimistokeskittymiksi.

The 10th multidisciplinary Urban Studies Days focused on influence of appreciations on urban development. The conference was arranged at the Turku University on the 25th-26th April 2013.

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net

Järjestävien seurojen www-sivut

Yhdyskuntasuunnittelun seura www.yss.fi

Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) www.kaupunkitutkimuksenseura.fi

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) www.ays.fi

Tietoa edellisten vuosien päivistä: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

05/2012: Kaupunki kuvassa – Kaupunkitutkimuksen päivät 2012

Kaupunkitutkimuksen päivillä 2012 keskustellaan kuinka kaupunkia voidaan tarkastella kuvien, mielikuvien ja visioiden kautta. Päivien seitsemässä työryhmässä tarkastellaan kaupunkia ja kaupunkikuvaa arvojen, eri asukasryhmien ja vierailijoiden näkökulmasta, historiallisena jatkumona, tulevaisuuden visioina, arjen käytäntöinä, sekä erilaisten tutkimusmenetelmien ja -aineistojen käytön näkökulmasta. Järjestyksessään kymmenensillä päivillä huomioidaan myös meneillään oleva Helsingin juhlavuosi 200-vuotiaana Suomen pääkaupunkina ja maailman designpääkaupunkina.

Pääluennoitsijoina toimivat Laura Kolbe (Helsingin yliopisto), Dirk Schubert (HafenCity Universität) ja Göran Therborn (University of Cambridge).

Kaupunkitutkimuksen päivillä järjestetään lisäksi kaupunkiaiheinen kirjallisuuspaneeli ja jaetaan palkinto vuoden 2011 parhaasta kaupunkitutkimusta käsitelleestä tieteellisestä artikkelista.

Ks. päivien ohjelma: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

Ilmoittautuminen on avattu ja jatkuu 20.4.2012 saakka osoitteessa: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ilmoittautuminen.shtml

Tervetuloa!

Kaupunkitutkimuksen päivien 2012 tieteellinen toimikunta

Lisätietoja: Suvi Talja Tieteellisen toimikunnan varapuheenjohtaja suvi.talja (at) helsinki.fi, 050 466 1517

Järjestävien seurojen www-sivut:
Suomen kaupunkitutkimuksen seura(SKTS) http://www.kaupunkitutkimuksenseura.fi/
Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) http://www.yss.fi/
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) http://www.ays.fi/

02/2012: CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät

Call for Papers / Esitelmäkutsu

Vuosittain järjestettävät Kaupunkitutkimuksen päivät kokoavat eri alojen tutkijat, opiskelijat ja ammattilaiset keskustelemaan kaupunkikehityksen ajankohtaista ilmiöistä. Järjestäjinä toimivat Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS), Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) sekä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS). Vetovastuussa toimii tällä kertaa SKTS. Kymmenennet Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 3.–4.5.2012 Helsingissä Tieteiden talolla.

Vuoden 2012 päivien teema ”Kaupunki kuvassa” kutsuu keskustelemaan kuinka kaupunkia voidaan tarkastella kuvien, mielikuvien ja visioiden kautta. Lisäksi päivien ohjelmassa huomioidaan Helsingin juhlavuosi 2012, jolloin kaupunki on maailman designpääkaupunki ja viettää 200-vuotisjuhliaan Suomen pääkaupunkina. Päivien pääluennoitsijoina ovat Göran Therborn (University of Cambridge), Dirk Schubert (HafenCity Universität) ja Laura Kolbe (Helsingin yliopisto). Kaupunkitutkimuksen päivillä jaetaan myös perinteisesti palkinto vuoden parhaasta kaupunkitutkimusta käsitelleestä tieteellisestä artikkelista.

Haemme abstraktiehdotuksia kahdeksaan työryhmään. Ehdotukset esityksistä (100 -200 sanaa) lähetetään työryhmien puheenjohtajille 9.3.2012 mennessä. Ilmoitus esitelmän hyväksymisestä lähetetään esittäjille 30.3.2012 mennessä.

The 10th multidisciplinary Urban Studies Days focuses on different perspectives on urban images and visions. The conference will be arranged at the House of Sciences in Helsinki on the 3rd-4th May 2012. We invite English speaking proposals to the session number one that is organised to acknowledge Helsinki celebrating its year as World Design Capital and its 200th anniversary as the capital of Finland. Abstract proposals (100 -200 words) to the session should be sent directly to the session organisers by 9th of March 2012. Acceptance of proposals will be notified by 30th March 2012.

Työryhmät/Sessions:

  1. Helsinki: eurooppalaista kaupunkihistoriaa ja tulevaisuuden visioita / Helsinki: European urban history and future visions
  2. Marginaalit kaupunkikuvassa
  3. Kuvat, mielikuvat ja kaupunkitutkimus
  4. Matkailijan kaupunki kuvina ja mielikuvina
  5. Kaupunkikuva ja kaupunkilaisten arvot
  6. Visuaaliset kaupunginvaltaukset: katse asukaslähtöiseen toimintaan
  7. Arjen kartat – Kaupungin kuvittaminen arjen käytäntöjä kartoittamalla
  8. Avoin data – avoin kaupunki: kaupunkitutkimuksen digitaalinen ulottuvuus

Lisätietoja: Suvi Talja suvi.talja (at) helsinki.fi