Työryhmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät 2024

Työryhmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 23.–24.5.2024 – teemana Muuttuva kaupunki

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 23.–24.5.2024 Helsingissä Tieteiden talossa. Vuonna 2024 päivien järjestäjinä ovat Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura, Yhdyskuntasuunnittelun seura ja Suomen kaupunkitutkimuksen seura.

Vuoden 2024 teemana on Muuttuva kaupunki. Kaupungit muuttuvat jatkuvasti. Ne muuttuvat ajassa, mikä antaa meille mahdollisuuden tarkastella kaupunkien lukuisia historiallisia kerroksia, havaita erilaisia suunnitteluratkaisuja sekä nähdä menneisyyden valintojen vaikutuksia nykyiseen kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen. Kaupunkeihin kohdistuu yhteiskunnallisia muutoksia kuten muutoksia väestössä, teknologioissa, instituutioissa, arvoissa ja normeissa, jotka vaikuttavat kaupunkien suunnitteluun ja niiden kehitykseen. Yhteiskunnalliset muutokset voivat olla tarkoituksellisia ja suunniteltuja. Ne voivat myös olla seurausta vähitellen tapahtuvasta kehityksestä tai odottamattomista tapahtumista.

Voimme lähestyä teemaa ”Muuttuva kaupunki” esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: Miten historialliset muutokset näkyvät ja vaikuttavat nykyisyydessä? Miten erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat näkyneet kaupungeissa? Miten kaupungit ovat muuttuneet tasa-arvoisemmiksi ja miten niitä tulisi kehittää, jotta ne olisivat tasa-arvoisempia ja yhdenvertaisempia myös tulevaisuudessa? Miten digitalisaatio muuttaa kaupunkeja? Miten kestävyysmuutoksen edellyttämät toimet näkyvät kaupungeissa ja niiden suunnittelussa? Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla kaupungeille? Miten COVID-19-pandemia on muokannut kaupunkeja? Miten väestön muutokset kuten väestön ikääntyminen, vähentyminen tai monimuotoistuminen muuttavat kaupunkeja? Miten ympäröivät alueet ovat vaikuttaneet kaupunkien kehitykseen ja miten kaupungit muuttuvat niitä ympäröivien alueiden vaikutuksesta? Millaisia muutoksia kaupunkeihin kohdistuu tulevaisuudessa?

Kutsumme tutkijoita, suunnittelijoita sekä kaikkia muuttuvasta kaupungista kiinnostuneita osallistumaan Kaupunkitutkimuksen päiville 2024.

Pyydämme ehdotuksia teemaa käsitteleviksi työryhmiksi 16.2.2024 mennessä. Toivotamme tervetulleiksi niin teemaa koskevat teoreettiset tarkastelut kuin empiiriset sovelluksetkin. Kannustamme tutkijoita monitieteisyyteen, joten tieteidenväliset sessiot ovat toivottuja.

Ehdotuksen tulee sisältää

  1. työryhmän otsikko
  2. esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö
  3. työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä enintään 3 500 merkkiä)

Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: ktp.koordinaattori@gmail.com

***

Call for Sessions: Urban Studies Conference in Helsinki on May 23–24, 2024 – Changing Cities

The Finnish Urban Studies Annual Conference will take place in Helsinki on May 23–24, 2024. The organizers of the 2024 conference are the Society for Built Environment Research, the Society for Urban Planning and the Finnish Society for Urban Research.

The Conference 2024 calls for sessions around the theme of Changing Cities. Cities are in constant change. They change over time, which gives us the opportunity to examine the numerous historical layers of cities, to observe various design solutions, and to see the impact of past choices on urban landscapes and structures. Cities are subject to societal changes such as changes in population, technologies, institutions, values, and norms, which affect the planning and development of cities. Social changes can be intentional and planned, they can also be the result of gradual development or unexpected events.

The theme Changing Cities can be approached, for instance, through following questions; How do various societal changes manifest in cities? How does digitalization change cities? How do actions required for sustainability transition become visible in cities and their planning? What effects might climate change have on cities? How has the COVID-19 pandemic reshaped cities? How do population changes such as aging, population decline, or diversification change cities? How have cities changed, or how should they be changed, to be more equal and equitable? How do cities change due to the influence of their surrounding areas? What changes will cities face in the future, and how do historical changes become visible and affect present cities?

We invite you to submit working group proposals focused on Changing Cities by February 16th, 2024. We welcome sessions focused on both theoretical reviews and empirical applications. We encourage proposals that strengthen interdisciplinary discussions.

Each proposal should include:

  1. a title of the session
  2. name(s) of chair(s), email address(es), and affiliation(s)
  3. a description of the content and aims of the session (max. 3,500 characters)

Please send your proposal by email to: ktp.koordinaattori@gmail.com