Kaupunkitutkimuksen päivät 2024: ilmoittautuminen on avattu!

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä 23.-24.5.2024.

Kaupunkitutkimuksen päivien 2024 teema on Muuttuva kaupunki. Päivät kokoavat yhteen laajasti kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta kiinnostuneita alan tutkijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita.

Konferenssin ilmoittautuminen on avattu. Ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ilmoittautuminen/
Voitte tutustua verkkosivustolla myös päivien ohjelmaan. Päivitämme ohjelmaan työryhmien esitykset ja niiden ajankohdat mahdollisimman pian. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 12.5.2024.

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksu kattaa koko ohjelman ja iltatilaisuuden Helsingin kaupunginmuseolla torstaina 23.5. Ilmoitathan kuitenkin osallistumisestasi iltaohjelmaan rekisteröitymisen yhteydessä, niin pystymme ottamaan osallistujamäärän huomioon järjestelyissä ja tarjoiluissa.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Kaupunkitutkimuksen päiville 2024!

Esitelmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät 2024

Esitelmäkutsu avattu

Vuoden 2024 Kaupunkitutkimuksen päivien esitelmäkutsu on avattu! Ehdotuksia voi lähettää 18 eri työryhmään. Työryhmäkuvaukset löytyvät täältä: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

Kaupunkitutkimuksen päivien teema on Muuttuva kaupunki. Päivät järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla 23.-24.5.2024. Päivät kokoavat yhteen laajasti kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta kiinnostuneita alan tutkijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita.

Esitelmien abstraktit (noin 250 sanaa) pyydetään osoittamaan suoraan työryhmien puheenjohtajille perjantaihin 12.4.2024 mennessä. Työryhmien puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät jokaisen työryhmän osalta täältä: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

Työryhmiin hyväksytään esityksiä esimerkiksi valmiista tai tekeillä olevista tutkimuksista, hankkeista ja opinnäytetöistä. Myös yleisemmät keskustelunavaukset ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen avataan huhtikuun aikana ja samalla julkistetaan osallistumismaksut.

***

Call for Papers now open

Call for Papers for Urban Studies Conference 2024 is now open! Proposals can be sent for 18 different sessions. Descriptions of sessions can be found here: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

The theme of the multidisciplinary Urban Studies Conference is Changing City. The two-day event will take place in Helsinki at Tieteiden talo building on 23rd–24th May 2024.

Abstract proposals (approximately 250 words) to the sessions should be sent directly to the session chairs by the 12th of April 2024. Contact details for session chairs for each individual session can be found here: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

The registration will open in April. The participation fees will be updated shortly.

Työryhmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät 2024

Työryhmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 23.–24.5.2024 – teemana Muuttuva kaupunki

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 23.–24.5.2024 Helsingissä Tieteiden talossa. Vuonna 2024 päivien järjestäjinä ovat Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura, Yhdyskuntasuunnittelun seura ja Suomen kaupunkitutkimuksen seura.

Vuoden 2024 teemana on Muuttuva kaupunki. Kaupungit muuttuvat jatkuvasti. Ne muuttuvat ajassa, mikä antaa meille mahdollisuuden tarkastella kaupunkien lukuisia historiallisia kerroksia, havaita erilaisia suunnitteluratkaisuja sekä nähdä menneisyyden valintojen vaikutuksia nykyiseen kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen. Kaupunkeihin kohdistuu yhteiskunnallisia muutoksia kuten muutoksia väestössä, teknologioissa, instituutioissa, arvoissa ja normeissa, jotka vaikuttavat kaupunkien suunnitteluun ja niiden kehitykseen. Yhteiskunnalliset muutokset voivat olla tarkoituksellisia ja suunniteltuja. Ne voivat myös olla seurausta vähitellen tapahtuvasta kehityksestä tai odottamattomista tapahtumista.

Voimme lähestyä teemaa ”Muuttuva kaupunki” esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: Miten historialliset muutokset näkyvät ja vaikuttavat nykyisyydessä? Miten erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat näkyneet kaupungeissa? Miten kaupungit ovat muuttuneet tasa-arvoisemmiksi ja miten niitä tulisi kehittää, jotta ne olisivat tasa-arvoisempia ja yhdenvertaisempia myös tulevaisuudessa? Miten digitalisaatio muuttaa kaupunkeja? Miten kestävyysmuutoksen edellyttämät toimet näkyvät kaupungeissa ja niiden suunnittelussa? Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla kaupungeille? Miten COVID-19-pandemia on muokannut kaupunkeja? Miten väestön muutokset kuten väestön ikääntyminen, vähentyminen tai monimuotoistuminen muuttavat kaupunkeja? Miten ympäröivät alueet ovat vaikuttaneet kaupunkien kehitykseen ja miten kaupungit muuttuvat niitä ympäröivien alueiden vaikutuksesta? Millaisia muutoksia kaupunkeihin kohdistuu tulevaisuudessa?

Kutsumme tutkijoita, suunnittelijoita sekä kaikkia muuttuvasta kaupungista kiinnostuneita osallistumaan Kaupunkitutkimuksen päiville 2024.

Pyydämme ehdotuksia teemaa käsitteleviksi työryhmiksi 16.2.2024 mennessä. Toivotamme tervetulleiksi niin teemaa koskevat teoreettiset tarkastelut kuin empiiriset sovelluksetkin. Kannustamme tutkijoita monitieteisyyteen, joten tieteidenväliset sessiot ovat toivottuja.

Ehdotuksen tulee sisältää

  1. työryhmän otsikko
  2. esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö
  3. työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä enintään 3 500 merkkiä)

Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: ktp.koordinaattori@gmail.com

***

Call for Sessions: Urban Studies Conference in Helsinki on May 23–24, 2024 – Changing Cities

The Finnish Urban Studies Annual Conference will take place in Helsinki on May 23–24, 2024. The organizers of the 2024 conference are the Society for Built Environment Research, the Society for Urban Planning and the Finnish Society for Urban Research.

The Conference 2024 calls for sessions around the theme of Changing Cities. Cities are in constant change. They change over time, which gives us the opportunity to examine the numerous historical layers of cities, to observe various design solutions, and to see the impact of past choices on urban landscapes and structures. Cities are subject to societal changes such as changes in population, technologies, institutions, values, and norms, which affect the planning and development of cities. Social changes can be intentional and planned, they can also be the result of gradual development or unexpected events.

The theme Changing Cities can be approached, for instance, through following questions; How do various societal changes manifest in cities? How does digitalization change cities? How do actions required for sustainability transition become visible in cities and their planning? What effects might climate change have on cities? How has the COVID-19 pandemic reshaped cities? How do population changes such as aging, population decline, or diversification change cities? How have cities changed, or how should they be changed, to be more equal and equitable? How do cities change due to the influence of their surrounding areas? What changes will cities face in the future, and how do historical changes become visible and affect present cities?

We invite you to submit working group proposals focused on Changing Cities by February 16th, 2024. We welcome sessions focused on both theoretical reviews and empirical applications. We encourage proposals that strengthen interdisciplinary discussions.

Each proposal should include:

  1. a title of the session
  2. name(s) of chair(s), email address(es), and affiliation(s)
  3. a description of the content and aims of the session (max. 3,500 characters)

Please send your proposal by email to: ktp.koordinaattori@gmail.com

02/2015: CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 – Kaupunki näyttämönä

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015
Kaupunki näyttämönä, Tampereen yliopisto 11.–12.5.2015

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on ”Kaupunki näyttämönä”, jota lähestytään muun muassa arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan representaation, osallistavan aktivismin, kulttuuriympäristön ja kaupunkitapahtumien näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff University), arkkitehtuuriteoreetikko Christopher Dell (Universität der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University).

Kutsumme tutkijoita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin. Erittäin tervetulleita ovat myös esitelmät, joissa esitellään kaupunkien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävää tutkimusta. Temaattisia työryhmiä on tänä vuonna tarjolla ennätyksellinen määrä. Joukossa on myös englanninkielisiä ja kaksikielisiä työryhmiä. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan työryhmien vetäjille 13.3.2015 mennessä (lisätietoa työryhmistä http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/).

Työryhmien teemoja ovat:
1. Representations of power and resistance in the cities of the Global South
2. Cities as stages for mega-events
3. Kulttuuriympäristötyö- ja tieto kaupunkisuunnittelussa
4. Lavastettu kaupunkitodellisuus
5. Kaupunkihistoriasta tuotteeksi – kaupunginmuseot, kävelyt, sosiaalinen media ja teemavuodet historiantutkimuksen välittäjänä Suomessa
6. Onpa kadulla mittaa! Aistit auki kaupunkitilassa
7. Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat / Legitimate City: Practicies, policies and politicisation of justified urban action
8. Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä / Cities and urban regions – behind the scenes of power
9. Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat /Planning rhetoric and the politics of knowing
10. Osallistumisen poliittisuus ja poliittisuuden tilallisuus / Politics of participation and spatialities of politics
11. Kaupunkiarjen dramatiikka ja teatterillisuus
12. Luova ja tunteva kaupunki
13. Asumisen ja työn näyttämöt urbaanissa arjessa / The performance of life and work on the stage of everyday urban life
14. Kun täydennysrakentaminen saapuu kaupunkiin
15. Kaupunkimaan käyttöintressit yksityisen ja julkisen rajapintailmiöinä
16. Skenet, kaupunkielämien tilalliset tiivistymät

Päivien alustava ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/

Järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS), Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) ja Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa.

City as a Stage, University of Tampere 11.–12.5.2015

The Call for Papers for the 2015 Finnish Urban Studies Days is now open until March 13, 2015. Few sessions will be held in English. The preliminary programme of the Urban Studies Days can be found at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/, and the session descriptions and the contact information of session chairs at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/. If you have any inquiries, please do not hesitate to contact the session chairs. We look forward to receiving your submissions!

11/2014: Kaupunkitutkimuksen päivät 2015: työryhmäkutsu

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015: työryhmäkutsu (19.12.2014 mennessä)

Seuraavat Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Tampereen yliopistossa 11.–12.5.2015. Järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) kanssa. Päivillä lähestytään kaupunkeja näyttämö-metaforan kautta. Mitä tapahtuu kaupunkinäyttämöllä, entä kulissien takana? Kuinka kaupungin elämää ja tapahtumia on käsikirjoitettu ja mikä osa jää improvisaatiolle? Minkälaista on kaupungeissa käyty dialogi?

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkeja näyttämöinä monipuolisesti arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan representaation ja osallistavan aktivismin, performanssin, suurten ja pienten tapahtumien, arkkitehtuurin ja rakentamisen, teknologian, kaupunkipolitiikan, median, monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen, sekä muista soveltuvista näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff University) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University). Kolmas kutsuvieraspuhuja varmistuu pian. Päivillä jaetaan Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto ja kuullaan palkittuun kirjoitukseen perustuva luento. Ohjelmaan sisältyy myös kaupunkitilan luovaa haltuun ottamista ja uudelleen määrittelemistä käsittelevä Versus-tempaus (ks. ays.fi/versus/).

Päivillä työskennellään monitieteisissä työryhmissä, joihin ovat tervetulleita sekä tutkijat että kuntien päättäjät, virkamiehet, ammattilaiset ja kaupunkiaktiivit. Työryhmät muodostetaan perinteiseen tapaan tiedeyhteisön aloitteiden pohjalta. Erityisesti toivotamme tervetulleiksi ehdotukset, jotka mahdollistavat kaupunkien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävän tutkimuksen esittelemisen. Pyydämme työryhmäesityksiä perjantaihin 19.12.2014 mennessä. Esityksestä (150–300 sanaa) tulee käydä ilmi työryhmän teema, potentiaalinen kohderyhmä ja mielellään mahdolliset puheenjohtajat. Esitykset lähetetään sähköpostin liitetiedostona päivien tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle Tanja Vahtikarille (tanja.vahtikari(at)uta.fi). Mahdollisia teemoja ovat (mutta ei ulosrajaavasti):

-Kaupungit ja kaupunkiseudut poliittisen, taloudellisen ja maankäyttöön liittyvän vallan näyttämöinä
-Kaupungit aktivismin ja protestin näyttämöinä
-Kaupunkisuunnittelun näyttämöt ja näyttämön takaiset tilat; kaavat ja varjokaavat
-Kaupungit dialogisina ympäristöinä -Improvisaatio urbaanina käytäntönä
-Kaupungit ja kaupunginmuseot yhteisöllisen ja yksilöllisen muistin ja unohtamisen paikkoina
-Medioituneet ja teknologisoituneet kaupungit näyttämöinä
-Toistuvat ja ainutkertaiset kaupunkitapahtumat, spektaakkelit, juhlat, rituaalit
-Arjen ja työn performanssit kaupunkitilassa
-Kaupunkiturismi
-Performanssi kaupunkitutkimuksen teoreettisena lähtökohtana

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet!

Järjestäjien puolesta,

Tanja Vahtikari
Suomen kaupunkitutkimuksen seura