10/2011: Kaupunki uusin silmin -työpaja

Suomen Kaupunkitutkimuksen seura järjesti opinnäytteitään kaupungeista tekeville suunnatun työpajan Helsingissä 27.9.2011. Tieteiden talolla järjestetyn tapaamisen keskeisenä ajatuksena oli koota yhteen kaupunkeja eri aloilla, eri aikoina, ja mikä tärkeintä, eri näkökulmista tutkivia ihmisiä. Tilaisuuden tavoitteena oli tarjota mahdollisuus oman tutkimuksen esittelyyn ja kaupunkien tutkimisen kiintoisaan maailmaan vertaisryhmässä ilman auktoriteetteja, sillä kaikki osallistujat, järjestäjät mukaan luettuina, työstävät tällä hetkellä joko väitöskirjaansa tai Pro graduaan.

Alun perin idea työpajan järjestämiseen syntyi vuoden 2010 puolella seuran hallituksen kokouksessa. Idean hiljaa hauduttua siitä ryhdyttiin muokkaamaan toteuttamiskelpoista talven taittuessa kevääseen vuonna 2011. Tavoitteena oli välttää tilaisuuden samaistamista jo perinteeksi muodostuneisiin Kaupunkitutkimuksen päiviin, mikä onnistui järjestämällä tapahtuma syksyllä ja määrittämällä se opinnäytteitään tekeville suunnatuksi työpajaksi. Työpajan nimi ”Kaupunki uusin silmin” kehittyi ajatuksesta kerätä yhteen kaupunkiaiheisia opinnäytteitään tekeviä opiskelijoita, ja oppia, minkälaista tutkimusta eri tieteen aloilla ja suomalaissa korkeakouluissa tällä hetkellä tehdään. Yksi tieteen tekemisen ulottuvuuksistahan on taito keskustella omasta tutkimuksesta ventovieraiden ihmisten kanssa ja ennen kaikkea uskallus ottaa vastaan omaa aihetta ja näkökulmaan koskevaa rakentavaa palautetta.

Työpajaan ilmoittautui yhteensä yksitoista osallistujaa kolmen järjestäjän lisäksi, joista kymmenen pitivät esitelmän. Tapahtuman markkinoinnin onnistumisesta kertoi se, että osallistujia oli niin Helsingin, Turun, Tampereen kuin myös Joensuun yliopistoista. Edustettujen oppiaineiden kirjo edesauttoi monipolvisen ja vilkkaan keskustelun viriämistä, sillä osallistujat edustivat esimerkiksi arkkitehtuuria, historiaa, taidehistoriaa, ranskalaista filologiaa ja sosiologiaa. Verrattuna moniin konferensseihin, joissa esitysaika on rajattu keskimäärin viiteentoista minuuttiin, ja jonka päälle on viisi minuuttia aikaa esittää ja vastata kysymyksiin – yleensä yhteen – työpajalle oli tarkoituksella rakennettu väljempi aikataulu, joka mahdollistaisi laajemman ja syvällisemmän keskustelun. Esityksille oli varattu 20 minuuttia, jota yksikään esiintyjistä ei ylittänyt. Keskustelulle oli varattu jokaisen session lopuksi vähintään 20 minuuttia, mutta välillä keskustelu esityksistä jatkui puolikin tuntia

Miltä kaupunki uusin silmin näytti? Esityksiä yhdisti kaksi keskeisenä teema. Ensimmäinen, joka toistui melkein kaikissa esityksissä, oli politiikka arkisena ilmiönä – kaupunkilaisten mahdollisuutena osallistua ja vaikuttaa heitä koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksiin. Tämä teema yhdisti niin Helsingin porvareita Viaporin rakentamisessa kuin voimalaitosten sijoittamista Helsingissä 1900-luvulla puhumattakaan uusien asuinalueiden rakentamisesta. Toinen teema oli ihmisten kokemuksissa kaupunkielämästä. Näihin lukeutuivat esimerkiksi arvot ja ilmiöt, joita on mielletty ja edelleen mielletään olennaisesti kaupunkeihin kuuluviksi kuten tietynasteinen anonymiteetti ja niin rakennetun kuin sosiaalisen ympäristön monimuotoisuus. Työpapereiden aiheiden laajuus mahdollisti löyhän temaattisen sessiorakenteen, jossa samankaltaisia teemoja tai saman tieteenalan edustajien aiheita ei esitetty peräkkäin, vaan tavoitteena oli edesauttaa näkökulmien kohtaamista yhdistämällä rohkeasti päällisin puolin erilaisia aiheita ja metodologisia lähestymistapoja. Samassa sessiossa esimerkiksi pohdittiin miten kaupunkikokemusta voidaan tutkia nykyhetkeä tarkastelevan haastattelututkimuksen ja toisaalta eri aikoja käsittelevän kirjallisuudentutkimuksen kautta. Eri näkökulmien yhdistäminen samaan sessioon olikin onnistunut ratkaisu, ja keskustelu oli vilkasta ja varmasti myös kaikille osanottajille avartava ja uusia ideoita tuottava. Työpajan tavoite siis täyttyi yli odotusten, mistä erityiskiitos osallistujille.

Työpaja oli niin osallistujille kuin järjestäjille mielekäs ja onnistunut tilaisuus. Osallistujien suullisesti antama positiivinen palaute sekä meidän järjestäjien tunne tilaisuuden onnistumisesta tuottaa varmasti ensi syksynä uuden samankaltaisin tilaisuuden kaupunkien tarkastelemiseen uusin silmin.

Helsingissä 25.10.2011
Matti O. Hannikainen