Kaupunkitutkimuksen päivät 2024: ilmoittautuminen on avattu!

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä 23.-24.5.2024.

Kaupunkitutkimuksen päivien 2024 teema on Muuttuva kaupunki. Päivät kokoavat yhteen laajasti kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta kiinnostuneita alan tutkijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita.

Konferenssin ilmoittautuminen on avattu. Ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ilmoittautuminen/
Voitte tutustua verkkosivustolla myös päivien ohjelmaan. Päivitämme ohjelmaan työryhmien esitykset ja niiden ajankohdat mahdollisimman pian. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 12.5.2024.

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksu kattaa koko ohjelman ja iltatilaisuuden Helsingin kaupunginmuseolla torstaina 23.5. Ilmoitathan kuitenkin osallistumisestasi iltaohjelmaan rekisteröitymisen yhteydessä, niin pystymme ottamaan osallistujamäärän huomioon järjestelyissä ja tarjoiluissa.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Kaupunkitutkimuksen päiville 2024!

Esitelmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät 2024

Esitelmäkutsu avattu

Vuoden 2024 Kaupunkitutkimuksen päivien esitelmäkutsu on avattu! Ehdotuksia voi lähettää 18 eri työryhmään. Työryhmäkuvaukset löytyvät täältä: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

Kaupunkitutkimuksen päivien teema on Muuttuva kaupunki. Päivät järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla 23.-24.5.2024. Päivät kokoavat yhteen laajasti kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta kiinnostuneita alan tutkijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita.

Esitelmien abstraktit (noin 250 sanaa) pyydetään osoittamaan suoraan työryhmien puheenjohtajille perjantaihin 12.4.2024 mennessä. Työryhmien puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät jokaisen työryhmän osalta täältä: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

Työryhmiin hyväksytään esityksiä esimerkiksi valmiista tai tekeillä olevista tutkimuksista, hankkeista ja opinnäytetöistä. Myös yleisemmät keskustelunavaukset ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen avataan huhtikuun aikana ja samalla julkistetaan osallistumismaksut.

***

Call for Papers now open

Call for Papers for Urban Studies Conference 2024 is now open! Proposals can be sent for 18 different sessions. Descriptions of sessions can be found here: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

The theme of the multidisciplinary Urban Studies Conference is Changing City. The two-day event will take place in Helsinki at Tieteiden talo building on 23rd–24th May 2024.

Abstract proposals (approximately 250 words) to the sessions should be sent directly to the session chairs by the 12th of April 2024. Contact details for session chairs for each individual session can be found here: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

The registration will open in April. The participation fees will be updated shortly.

Työryhmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät 2024

Työryhmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 23.–24.5.2024 – teemana Muuttuva kaupunki

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 23.–24.5.2024 Helsingissä Tieteiden talossa. Vuonna 2024 päivien järjestäjinä ovat Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura, Yhdyskuntasuunnittelun seura ja Suomen kaupunkitutkimuksen seura.

Vuoden 2024 teemana on Muuttuva kaupunki. Kaupungit muuttuvat jatkuvasti. Ne muuttuvat ajassa, mikä antaa meille mahdollisuuden tarkastella kaupunkien lukuisia historiallisia kerroksia, havaita erilaisia suunnitteluratkaisuja sekä nähdä menneisyyden valintojen vaikutuksia nykyiseen kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen. Kaupunkeihin kohdistuu yhteiskunnallisia muutoksia kuten muutoksia väestössä, teknologioissa, instituutioissa, arvoissa ja normeissa, jotka vaikuttavat kaupunkien suunnitteluun ja niiden kehitykseen. Yhteiskunnalliset muutokset voivat olla tarkoituksellisia ja suunniteltuja. Ne voivat myös olla seurausta vähitellen tapahtuvasta kehityksestä tai odottamattomista tapahtumista.

Voimme lähestyä teemaa ”Muuttuva kaupunki” esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: Miten historialliset muutokset näkyvät ja vaikuttavat nykyisyydessä? Miten erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat näkyneet kaupungeissa? Miten kaupungit ovat muuttuneet tasa-arvoisemmiksi ja miten niitä tulisi kehittää, jotta ne olisivat tasa-arvoisempia ja yhdenvertaisempia myös tulevaisuudessa? Miten digitalisaatio muuttaa kaupunkeja? Miten kestävyysmuutoksen edellyttämät toimet näkyvät kaupungeissa ja niiden suunnittelussa? Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla kaupungeille? Miten COVID-19-pandemia on muokannut kaupunkeja? Miten väestön muutokset kuten väestön ikääntyminen, vähentyminen tai monimuotoistuminen muuttavat kaupunkeja? Miten ympäröivät alueet ovat vaikuttaneet kaupunkien kehitykseen ja miten kaupungit muuttuvat niitä ympäröivien alueiden vaikutuksesta? Millaisia muutoksia kaupunkeihin kohdistuu tulevaisuudessa?

Kutsumme tutkijoita, suunnittelijoita sekä kaikkia muuttuvasta kaupungista kiinnostuneita osallistumaan Kaupunkitutkimuksen päiville 2024.

Pyydämme ehdotuksia teemaa käsitteleviksi työryhmiksi 16.2.2024 mennessä. Toivotamme tervetulleiksi niin teemaa koskevat teoreettiset tarkastelut kuin empiiriset sovelluksetkin. Kannustamme tutkijoita monitieteisyyteen, joten tieteidenväliset sessiot ovat toivottuja.

Ehdotuksen tulee sisältää

  1. työryhmän otsikko
  2. esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö
  3. työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä enintään 3 500 merkkiä)

Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: ktp.koordinaattori@gmail.com

***

Call for Sessions: Urban Studies Conference in Helsinki on May 23–24, 2024 – Changing Cities

The Finnish Urban Studies Annual Conference will take place in Helsinki on May 23–24, 2024. The organizers of the 2024 conference are the Society for Built Environment Research, the Society for Urban Planning and the Finnish Society for Urban Research.

The Conference 2024 calls for sessions around the theme of Changing Cities. Cities are in constant change. They change over time, which gives us the opportunity to examine the numerous historical layers of cities, to observe various design solutions, and to see the impact of past choices on urban landscapes and structures. Cities are subject to societal changes such as changes in population, technologies, institutions, values, and norms, which affect the planning and development of cities. Social changes can be intentional and planned, they can also be the result of gradual development or unexpected events.

The theme Changing Cities can be approached, for instance, through following questions; How do various societal changes manifest in cities? How does digitalization change cities? How do actions required for sustainability transition become visible in cities and their planning? What effects might climate change have on cities? How has the COVID-19 pandemic reshaped cities? How do population changes such as aging, population decline, or diversification change cities? How have cities changed, or how should they be changed, to be more equal and equitable? How do cities change due to the influence of their surrounding areas? What changes will cities face in the future, and how do historical changes become visible and affect present cities?

We invite you to submit working group proposals focused on Changing Cities by February 16th, 2024. We welcome sessions focused on both theoretical reviews and empirical applications. We encourage proposals that strengthen interdisciplinary discussions.

Each proposal should include:

  1. a title of the session
  2. name(s) of chair(s), email address(es), and affiliation(s)
  3. a description of the content and aims of the session (max. 3,500 characters)

Please send your proposal by email to: ktp.koordinaattori@gmail.com

PERUTTU: Tervetuloa termityöpajaan 24.1.2024

Mitkä ovat alamme keskeiset käsitteet ja miten ne tulisi määritellä? Miten määritellään esimerkiksi kaupunkihistoria, kaupunkimaisema tai humanistinen kaupunkitutkimus? Kutsumme sinut pohtimaan yhdessä näitä kysymyksiä keskiviikkona 24. tammikuuta termityöpajassa. Työpajassa jatkamme syksyllä 2023 aloitettua kaupunkitutkimuksen aihealueen määrittelyä Tieteen termipankkiin: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kaupunkitutkimus.

Termipankin koordinaattori Harri Kettunen opastaa meitä termityössä. Aloitamme klo 13.00 ja päätämme klo 16.00. Paikkana on Tieteiden talon sali 207. Talkooväelle on tarjolla myös kahvia. Myös etänä voi osallistua.

Järjestelyjämme helpottaa, jos ilmoittaudut etukäteen, viim. 16.1. osoitteeseen skts@kaupunkitutkimuksenseura.fi. Zoom-linkki lähetetään erikseen sitä tarvitseville.

Tervetuloa mukaan tekemään kaupunkitutkimuksesta entistä näkyvämpää ja vaikuttavampaa!

Kirjoituskutsu: Tekojen kaupunki

Kaupungeista tulee elettyjä ja merkityksellisiä paikkoja tekojen myötä. Kaupunkeja suunnitellaan, ja niissä liikutaan, asutaan ja eletään. Moninaisissa ja yhteen kietoutuneissa kaupunkikokemuksissa kohtaavat aistit, tunteet, muistot ja kuvittelu; ihmiset ja muut elolliset toimijat sekä materiaalinen kaupunki. Digitaalinen media on mahdollistanut nopean ja visuaalisen kokemusten jakamisen ja esittämisen, mutta kaupungin kokemiseen liittyvät myös hitaat prosessit ja ajalliset kerrostumat. Näiden rinnalla kaupunki on myös politiikan kohde ja politiikan näyttämö. Kaupunkilaisten suhteet paikkoihin ja ympäristöön vahvistuvat ja saavat uusia ominaisuuksia, kun paikoista kerrotaan, niitä muistellaan tai niistä kiistellään. Näin kaupunkilaiset osallistuvat merkityksellisten paikkojen tekemiseen erilaisin tavoin ja eri intensiteetillä arkisesta liikkumisesta kansalaisaktivismiin.

Humanistisen kaupunkitutkimuksen piirissä on pitkään haluttu tuoda esiin kaupunkilaisten arjen kokemuksia, ja viime vuosina tarkastelun kohteiksi ovat tulleet myös kehollisuuteen ja aistimellisuuteen liittyvät metodologiset kysymykset. Osallisuutta ja osallistamista käsittelevän tutkimuksen rinnalla humanistinen kaupunkitutkimus kohdistuu myös osattomuuteen ja vieraantumiseen. Tutkimuksella on haluttu vaikuttaa arjen kokemusten näkyvyyteen ja huomioimiseen kaupunkisuunnittelun ja kaupunkipolitiikan kontekstissa. Näiden näkökulmien jatkoksi haluamme nyt tuoda tutkijat yhteen pohtimaan kaupungin tekemisen muotoja ja niiden suhdetta kaupunkikehittämiseen.

Kutsumme sinut kirjoittamaan urbaanien paikkojen tekemisestä. Näkökulmana voi olla osallisuus sekä osallisuuden keinot, mutta myös paikan menettäminen tai paikan muokkaaminen. Ajalliset, kulttuuriset ja kielelliset kerrostumat rakentavat sitä, miten paikkoja koetaan ja millaisia merkityksiä niihin liitetään. Ketkä pääsevät ja saavat vaikuttaa urbaanin paikan tekemisen prosesseihin? Millaisia kuulumisen ja vierauden tunteita paikat voivat herättää? Millä tavoin uusia kerrostumia rakennetaan osaksi kaupunkia? Voit keskittyä myös paikan tekemiseen tutkimuksen menetelmällisistä näkökulmista. Toivomme mukaan monialaisia ja -näkökulmaisia ehdotuksia, joissa paikka ja paikan tekeminen voidaan määritellä laaja-alaisesti.

Lähetä artikkeliehdotuksesi (max. 250 sanaa) oheisella Webropol-lomakkeella 10.12.2023 mennessä.

Kirjan toimittajina toimivat ja lisätietoja antavat Terhi Ainiala (terhi.ainiala@helsinki.fi), Silja Laine (silaine@utu.fi), Päivi Leinonen (pailei@utu.fi) ja Pia Olsson (pia.olsson@helsinki.fi). Artikkelikokonaisuus vertaisarvioidaan. Neuvottelut kirjan kustantajasta ovat käynnissä. Kokoelman alustava toimituksellinen aikataulu on seuraava:

 • 10.12.2023 Artikkelikutsu sulkeutuu
 • 20.12.2023 Ilmoitus artikkelivalinnoista
 • 30.4.2024 Artikkelikäsikirjoitukset valmiina: toimittajien palaute toukokuussa, vertaisarviointi kesä-elokuussa
 • 31.10.2024 Korjatut käsikirjoitukset valmiina

Julkaisu ilmestyy vuoden 2025 alussa